בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני

האם לאומות העולם אין שום נשמה?

המושגים הללו הם עדינים, עמוקים ועלולים מאוד להטעות. גם במדרגת הגוף יש בחינה של נשמה, כמו שאומרים חז"ל על הפסוק "כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה" – שעל כל נשימה ונשימה אנו צריכים להלל את ה'. ואם כן, תהליך הנשימה גם הוא בבחינה מסוימת של נשמה, מפני שהריאות מכילות רק אוויר ואילו הכבד הנמוך מהן מכיל דם, ולעומתו הן בחינת נשמה ו"הדם הוא הנפש". בבחינה מסוימת זו גם לאומות העולם יש נשמה. 

אבל עיקר הנשמה הוא באמת בישראל, כמו שאומר הכתוב "נר ה' נשמת אדם" – זהו הצד של העניין האלוקי, שהשראת השכינה בכל יהודי ויהודי שהוא חלק א-לוה ממעל ממש. הנשמה מתגלית ביחוד בארץ ישראל כמו שאומר הכתוב "נותן נשמה לעם עליה" – האומה ששבה אל ארצה זוכה לעיקר מעלת הנשמה. הדרגות רבות מספור וצריך ללמוד ולדקדק הרבה כדי להבין כל דבר במקומו הראוי.

האם צריך להשתתף בצערם של גוים?

 מרן הרב קוק כותב ש"אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה…" וכך מצינו אצל אברהם אבינו, שלמרות ששמע מה' שאנשי סדום הם רעים וחטאים מאוד, בכל זאת התפלל עליהם ורצה בטובתם. הנצי"ב בהקדמתו לספר בראשית אומר שעל שום כך נקראו האבות הקדושים "ישרים", מפני שהישרות הטבעית רוצה בטובת הכל, כמו שאומר הרב קוק – "אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל".

יחד עם זאת אין בכך כוונה לאהבת הרוע, האכזריות, שפיכות הדמים והאליליות שנמצאת בקרב העמים. וכמו שביחס האב לבנו אומר החכם באדם "את אשר יאהב ה' – יוכיח", כך גם ביחס לעמים. מפני שאנו אוהבים את כל האומות, אנו מוכיחים אותן ומבקשים שהרשעה כולה כעשן תכלה ותעביר ממשלת זדון מן הארץ, כדי להפוך כל העמים שפה ברורה לקרוא בשם ה'.

האם גם לגויים יש עולם הבא?

עולם הבא הוא לא עולם שמבטל את כל ערכי העולם הזה, אלא רק את החיצוניים והחומריים שבהם, ולכן הפערים העצמיים המהותיים נשארים גם לעתיד לבוא. הם נשמרים לא רק מצד המקבלים אלא גם מצד אור העולם הבא בעצמו, אשר מופיע בדרגות ושכבות שונות.

לכן יש מקורות שמהם נלמד שאין לאומות העולם חלק לעולם הבא – לאותו חלק שהוא נחלתם של ישראל, ויש מקורות שבהם אומות העולם כן זוכים לעולם הבא. "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", ומי שלא זוכה לאיזה חלק בעולם הבא, זה רק מפני שכך הכי טוב גם מצד האמת וגם מצדו.

הטוב האלוקי בעולם הבא יתגלה למעלה מכל מה שאנו מסוגלים לשער, ובשלמות לכל הבריות, ועל כך אמרו רבותינו: "כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא – עין לא ראתה אלוקים זולתך".

איך להתייחס לגויים שעוסקים בעבודה הרוחנית של הדת שלהם?

 כמובן הדבר תלוי באיזו דת מדובר. עובדי עבודה זרה, ככל שהם מסורים יותר ואדוקים יותר בדתם – כך מצבם חמור יותר כיון שהם רחוקים יותר מה' יתברך. אבל מי שבדתו אין עבודה זרה, כגון הדת המוסלמית, אזי הרצון שלהם לתפילה ולהיטהרות, אף על פי שאינו בקדושה, בכל זאת יש בו ערך מפני רצונם להידבק בה'.

אמנם, הרמב"ם אומר שהתנאי למעלת חסידי אומות העולם בקיום שבע מצוות בני נח הוא שהדבר יהיה מתוך קישור לתורת משה, אבל, יחד עם זאת, לימדנו רבי יהודה הלוי ב'כוזרי' שיש בכל זאת מעלה באנשי הדתות, ואפילו בנוצרים שעובדים עבודה זרה, על הפילוסופים. מפני שהפילוסוף אינו יוצא כלל מחוץ לעצמו והוא רואה את דמותו במרכז, ואילו בעלי הדתות מתמסרים למשהו שמעל ומעבר אליהם, ויש בזה מעלה מסוימת.

מדוע הגויים שונאים אותנו? הם לא מבינים שאנחנו לטובתם?

האנטישמיות שוטפת את העולם, מפני שישראל מופיעים על בימת ההיסטוריה כדי לשנות באופן יסודי את כל צורתה של האנושות. הגויים, שנאחזים מצד מהותם החיצונית בדפוסים הנוכחיים של האנושות.

הם חשים בתת־המודע הלאומי שלהם, שישראל באים כדי לאבד את צורתם מן העולם. הם צודקים, והם טועים.

הם צודקים כי ישראל אכן מבקשים גאולה שלמה וטוב אלוקי עליון. והם טועים מפני שגם הם, בעומק עומק עצמיותם, ודאי אינם מבקשים שום דבר אחר מלבד המהפכה הגדולה הזו, שתחול לא רק עלינו, כמו שאומר הנביא: "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה' – לעבדו שכם אחד".

איך זה שבדתות אחרות מאמינים בדברים דומים מאוד למה שהיהדות מאמינה?

אם הייתי שואל אותך: למה אתה מחזיק שבע עשרה מכוניות, וכי לא מספיקה לך אחת או שתיים? היית ודאי עונה – אין לי שבע עשרה מכוניות! והתשובה לשאלתך דומה, כי היא נשענת על הנחת יסוד מופרכת ושגויה. אין לאף אומה ולשון אמונה כאמונת ישראל, שהביאה לעולם את האמונה בא־ל אחד על ידי אברהם אבינו, וסיפרה לעולם כיצד הוא נברא. היהודים 'העזו' להעיד שהם אומה שזכתה להתגלות אלוקית נשגבת, 'חוצפה' שאף אומה אחרת לא העזה לטעון. אמת כזו יש רק לישראל, ואמונתנו גם מבשרת לעולם את הסוף של הטובה הגדולה בתיקון השלם לעתיד לבוא. אין לך עם אחר בעולם הטוען למקור אלוקי ודאי היודע לאן העולם כולו הולך. אמונות אומות העולם הן כאבק פורח אל מול אמונתנו האלוקית הגדולה והנצחית.

מה ההבדל בין יהודי שעובד את ה' לבין נוצרי או מוסלמי? כל אחד בטוח שהוא צודק.

התרבות הפלורליסטית והפוסט מודרנית שאנו חיים בתוכה מכריזה ואומרת שלכל אחד האמת שלו, אבל אמת טהורה עליונה אלוקית אינה בנמצא.

ברוך השם שהצילנו מן הרעל הממית הזה ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. הוא נתן לנו תורה במעמד הר סיני, כשכל עם ישראל עמדו כאיש אחד בלב אחד, ולא עוד אלא שכל נשמותינו מצד שורשן השתתפו גם הן במעמד המופלא הזה.

ומה לנו ולאמיתתנו האלוקית עם עובדי עבודה זרה, אפילו אם תהיה מעודנת כנוצרים, או עם האמונה המוסלמית באיש אחד שטען לגילויים והחליט לקחת את תורתנו ולשנות את פניה ולעבדן לצרכיו? אשרינו שאנו מאמינים בתורת אמת.

מה ההבדל בינינו לבין כל בן דת אחרת שמאמין שהדרך שלו היא הצודקת?

אני רוצה להזהיר שלמרות שהתשובה שלי היא אמת לאמיתתה, היא תיראה בעיניך מגוחכת: ההבדל הוא שאנחנו צודקים והם טועים… אבל אני חייב להשיב אותה מפני שהפחד מלהשיב את האמת הזו, הוא 'הודאה במקצת' שיש מקום להשוואה בינינו לבין דתות אחרות, חלילה.

ולעצם שאלתך, הסיבה היא שאנחנו זכינו להתגלות אלוקית על עם שלם במעמד הר סיני. הוסף לכך את כל הניסים של ההיסטוריה שלנו למרות שבעים הזאבים שרדפו את הכבשה האחת. זהו נס ופלא שאין כדוגמתו שעם נרדף מחזיק מעמד ושומר על זהותו במהלך הדורות. ובדורותינו הנס שעולה על כולנה הוא התגשמות דברי התורה והנביאים, שלאחר הגלות הארוכה אנחנו שבים להתקבץ מארבע כנפות הארץ. זהו פלא היסטורי שאין לו אח ורע, וממילא אנחנו יכולים לראות את השראת השכינה שבישראל שאין כדוגמתה בכל עם ולשון.

יש מיליארדים של גויים בעולם, שנולדים ומתים ועוברים ניסיונות מוסריים במהלך חייהם. אם העולם נברא רק בשביל עם ישראל והתורה, למה הם