בס"ד

חידוש הסנהדרין האומנם וכיצד?

חידוש הסנהדרין האומנם וכיצד?

בימים אלו מתחילים לומדי הדף היומי בלימודה של מסכת סנהדרין. שם המסכת ניתן לה על פי מוסד החכמים המכיל מספר דיינים משמעותי. מתנאי הדיינים היושבים בסנהדרין, שהם חכמים ונבונים מופלגים בחכמת התורה בעלי דעה מרובה. מלבד זאת עליהם לדעת קצת משאר חכמות כגון רפואות וחשבון תקופות ומזלות (אסטרונומיה), וגם להכיר אסטרולוגיה וענייני כישוף ועבודה זרה. מלבד זאת עוד עליהם להיות בקיאים בשפות ובעלי מידות טובות (רמב"ם הלכות סנהדרין).
תנאי הכרחי ליושבים בסנהדרין הוא שיהיו סמוכים מפי סמוך. וכדי להיסמך צריך מקבל הסמיכה להיות "חכם מופלא שראוי להורות לכל התורה כולה". כידוע הסמיכה בטלה, והרמב"ם העלה פתרון עצמאי לחידושה – אם הסכימו כל החכמים בארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם – הרי אלו סמוכים … ויש להם לסמוך לאחרים, אלא שכתב בסוף הלכה זאת "והדבר צריך הכרע". במקום אחר (פירושו למשנה, שאותו כתב לפני ספר משנה תורה), התייחס הרמב"ם לנושא שיבת הסנהדרין וכתב "ואני סבור שהסנהדרין תשוב לפני התגלות המשיח וזה יהיה מסימניו שנאמר ואשיבה שופטיך כבראשונה".
על סמך דברי הרמב"ם נעשה הניסיון הגדול של חידוש הסמיכה על־ידי רבי יעקב בי רב בשנת 5298 – הרח"ץ (1538 למניין הנ'). ניסיון שעלה בהתנגדות רבי לוי בן חביב ועוד.
נושא חידוש הסמיכה וחידוש הסנהדרין עלה שוב בספרות מספר פעמים, במיוחד לאחר הקמת מדינת ישראל. לפני שתים־עשרה שנה, בשנת תשס"ה, נעשה מעשה נוסף בנידון, קבוצה של שבעים ואחד רבנים ואנשי ציבור מחוגים מגוונים התאספו בטבריה והכריזו על עצמם כסמוכים ועל כינונה של סנהדרין חדשה. הקשורים להליך היו מודעים היטב לאי העמידה בתנאי הרמב"ם, חלקם התייחסו להליך כטקס דמה, אבל ראו בכך מעין הכנה ראשונית לסנהדרין האמיתית. חלק אחר, ראה בהליך כעומד בתנאי הסף של הרמב"ם מטעמים שונים.
היחס למוסד שהוקם היה התעלמות או חוסר תשומת לב, וכנראה שהסיבה לכך היא שלא רבים מהרבנים שישבו בגוף שהוקם היו רבנים מפורסמים בגדלות בתורה ולכן הגוף לא נלקח ברצינות. אני סבור שיש סיבה נוספת לכך, ואציינה בהמשך. עם הזמן הפעילות של הגוף הלכה ודעכה.


התחייה הלאומית הגשמית
כדפוס חשיבה חדש לתחייה הרוחנית
במאה ושלושים השנים האחרונות היינו עדים לתהליך תחייה לאומי שאין דומה לו בכל עם ולשון. הקונגרס הציוני הראשון (בזל תרנ"ז) התרחש בימים שבו הממשל התורכי־עות'מאני התקרב לא