בס"ד

יום שני, 15 אוגוסט, 2022
הכי עדכני
דרכים בעבודת ה'

דרכים בעבודת ה'

איך אני יכולה לדעת מה הדרך שלי בעבודת ה'?

תרי"ג מצוות נצטווינו בתורה, ואף אחת מהן  לא מחייבת אותנו למצוא דרך אישית. אדרבה, אותן הוראות אלוקיות ניתנו לכל ישראל כאחד. פעמים שחיפוש דרך אישית מפר את שיווי המשקל, מציב בפנינו מטרות משניות ומטשטש את העיקריות.

יחד עם זאת, כשם שפרצופיהם של בני האדם שונים, כך גם דעותיהם, ולכן אפילו הנביאים לא מתנבאים בסגנון אחד. הדרך היסודית למצוא את האות שלנו בתורה היא לבחון מה מעורר אותנו יותר לקרבת אלוקים, מה ממלא אותנו בשמחה ובדביקות במצוות, מה מגלה לפנינו מעמקים מופלאים יותר של דעת אלוקים, ומה מקשר אותנו לכלל ישראל. סימן לדבר הוא מה שאמרו רבותינו: "אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ". 

איך אדם יכול למצוא דרך וכיוון בעבודת ה'? יש כל כך הרבה דרכים!

אי אפשר לצאת מתוך המציאות ולהגיע לנקודת מבט סובייקטיבית וממנה לבחון את כל השיטות, להבין אותן לעומקן בדקות ובעמקות ואחר כך להכריע. בדרך כלל האדם פועל לפי הנתונים שה' נתן אותו בהם, ולכן המשנה אומרת "עשה לך רב": או שאתה מסוגל וראוי להכריע בעצמך בין שיטות שונות ודרכים מגוונות, או שאתה בוחר לך רב שהוא כזה. לפעמים גם רבך צריך לבחור רב, אך כולם מסתופפים תחת דמות גדולה ומיוחדת שבולטת בגדלותה התורנית ובצדקותה.

לכן עליך לבקש את הדרך על ידי גדולי ישראל שדרכם בעיניך היא דרך ישרה על פי רצון ה' בתורה הקדושה, ואתה דבק בהם, במשנתם ובתלמידיהם. ומרן הרב קוק לימד שבדורנו יש מקום לראות את המעלות של כל הדרכים ושל כל הצדדים, ובלבד שגם מי שמלקט אורות מאוצרות מגוונים, יעשה זאת מתוך בית המדרש שאותו הוא עושה לו כרב.

האם יש דרך אחת אמיתית בעבודת ה'?

ודאי – דרכו של משה רבנו היא הדרך האמיתית היחידה. הוא נתן לנו תורה מסיני, והעיקרים ששמענו באזננו מפי הגבורה – "אנוכי ה' אלוקיך" ו"לא יהיה לך", הם הבסיס והיסוד לכל תרי"ג המצוות, שהן הדרך היחידה לעבוד את ה'.

 כל נסיון לעבוד את ה' שלא על פי הדרכת התורה ולא על פי תרי"ג המצוות, ענפיהן והידוריהן, אינו עבודת ה'.

בין תלמידי משה רבנו אנו מוצאים שבעים פנים לתורה בדרכים רבות ומגוונות של רבותינו, ועל כך כבר אמרו חז"ל: "אלו ואלו דברי אלוקים חיים", וכולם מרועה אחד ניתנו. ובלבד שיקיים את תורת משה ויאחז בדברי רבותינו שבכל הדורות, חכמי תורה שבעל פה בכל לב ונפש מתוך יראה שקודמת לחכמה, ומתוך כוונה יסודית אמיתית לשם שמיים. [1] 

האם יש רק דרך אחת נכונה בעבודת ה', או שכולן נכונות?

יש כמה דרכים, אבל כשאומרים 'כולן' צריכים להיזהר לא לכלול דרכים שהן ודאי לא נכונות. האם אפשר לומר שעבודה זרה היא דרך נכונה, או שלהיות רפורמי זו דרך נכונה מבחינת היהדות? יש גבולות שהיוצא מהם ביטל את הקשר שלו לדרך התורה והמצווה. יחד עם זאת, בתוך התורה והמצוות יש דרכים רבות, וכבר אמרו רבותינו "הללו מטמאין והללו מטהרין, הללו אוסרין והללו מתירין, הללו פוסלין והללו מכשירין – כולם ניתנו מרועה אחד".

ואם בדברי הלכה כן, על אחת כמה וכמה שבענייני עבודת ה' שלא נפסקו להלכה, יש גוונים רבים ודרכים רבות, ולא הרי משה כהרי אהרן, ולא הרי דרכם של חסידים כדרכם של ליטאים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם קדושים, אלא שיש תנאי: שכולם עושים באימה וביראה רצון קונם.

מה זה אומר שיש רק אמת אחת? הרי כל אחד מתבונן על הדברים אחרת.  

הכתוב אומר ״אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי״, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. הכלי שבו אנו מקבלים את דבר ה׳ הוא כלי אישי, לכל אחד שיקול דעתו ומידות האופייניות לו. ״כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין דעותיהם שוות". 

אבל האמת האלוקית שמאירה בכל הכלים הרבים הללו היא אותה אמת ששמענו כאיש אחד בלב אחד בעמדנו על הר סיני. על אותה שעה נאמר ״ויחן שם ישראל כנגד ההר״, דרשו רבותינו ש״ויחן״ בלשון יחיד כיון שבאותה שעה האירה האמת של האחדות האלוקית בכולנו. משם אנו מושכים יובלים, כל אחד ואחד לפי אופיו, שעתו ומאורעותיו. אך כולם מרועה אחד ניתנו.

איך אמצא את הספר שאני צריך "ללכת איתו" ולעבוד איתו את ה'?

בשאלה ישנה הנחה שלאדם יש ספר אחד שעל פיו הוא הולך, אולם ההנחה הזו עצמה צריכה עיון. בגמרא בירושלמי מובא שכל הלומד מרב אחד אינו רואה סימן ברכה בלימודו. הברכה של ריבוי הגוונים והצינורות והשראת השכינה לא באה על ידי התדבקות ברב אחד. אף על פי כן, אמת הדבר שבתוך הריבוי, אין אדם למד אלא במקום שלבו חפץ, ועל כגון זה נכון לומר "עשה לך רב".

עליך לבחון איזו דרך מקרבת אותך יותר לה' יתברך, ממלאת אותך באהבה ויראה, מעוררת בך דבקות אלוקית והשתוקקות לתורה, למצוות ולאהבת עם ישראל. בדורנו יש לתת משקל מיוחד גם לדרך שמאירה יותר, ממלאת את האדם עונג ושמחה ומקרבת אותו בדרכי נועם ואהבה.  [2] 

איך אדע איזה ספר הכי מתאים לי בעבודת ה'?

ראשית, אשריך שאלו השאלות שמעסיקות אותך! אני רוצה לברך אותך ששאלות של דיוק הדרך הנכונה בעבודת ה' תהיינה תמיד נושא מרכזי בסדר היום האישי שלך.

נסה לראות מה מביא לך תועלת ומה מגביר בך את הדבקות האלוקית, הדבקות במצוות, אהבת ה', אהבת התורה ויראת השמיים. הגמרא אומרת "אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ", וממילא היא מדריכה אותנו להקשיב: במה באמת ליבנו חפץ? בהקשר של עבודת ה', חפץ הלב קשור קשר הדוק למה שמעורר אותנו, מרומם אותנו לעבודה יותר עשירה, עמוקה ושלמה. ובכל זאת, כיוון שלעיתים אפשר לטעות וגם לרמות את עצמנו, כדאי להתייעץ עם אנשים מנוסים וותיקים בתחום שמכירים אותך.

חב"ד אומרים שרק הם צודקים. ברסלב גם. בתי המדרש של הרב קוק גםאשמח לשמוע את דעת הרב בנידון, תודה

שמעתי בשם הרבי הקודם מויז'ניץ זצ"ל (ה'ישועות משה'), שאמר:

מיהו רבי? מי שהתגלו לו מן השמיים ואמרו לו שדרכו היא דרך האמת.

אבל מיהו רבי גדול? מי שמבין, שגם לרביים האחרים התגלו משמיים ואמרו להם כך. 

איך עלי להתייחס לאנשים שהולכים בדרך עבודת ה