בס"ד

למה אברהם לא החזיר בתשובה את אנשי סדום?

למה אברהם לא החזיר בתשובה את אנשי סדום?

וַיֹּאמֶר ה' זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד (יח,כ)

העולם שתק
מקצת ממעשיהם הרעים של אנשי סדום ועמורה, יכולים אנו ללמוד מהתנהגותם עם לוט בעת שאירח את המלאכים בביתו. וביתר שאת רואים אנו בגמרא סנהדרין (קט) מעשה מזעזע בנערה בסדום שנכמרו רחמיה על עני ונתנה לו פת, ועשתה זאת בהחבא, שהטמינה את הפת בתוך כד מים, ובעת שיצאה לשאוב נתנה לו את הפת בלא שישגיחו בה. ואנשי סדום היו תמהים על העני הזה שלא מת ברעב, והשגיחו אחריו ואז ראו את מעשה הנערה, לקחוה וסכו אותה בדבש ושמו אותה על חומת העיר ובאו דבורים ועקצוה ואכלוה עד שמתה. וזוהי "זעקת סדום", זעקת הנערה מסדום במיתה האכזרית שגזרו עליה.
וממעשה זה ומשאר דברי חכמים שם, משתקפת בפנינו תמונה קודרת מאד על מעשיהם של אנשי סדום ועמורה ועל רוע לבם. ומלבד שקלקלו והשחיתו מעשיהם עד שעברו כל גבול של צדק והיגיון אנושי, הנה פשעם עוד יותר חמור כיון שזו לא היתה תופעה של יחידים או כנופיות אלא הפשע היה ממוסד. אנשי סדום לקחו את המעשים הנבזים והשפלים ביותר וקבעום לחוק ומשפט, ועל פיהם ניהלו את כל חייהם.
איך ייתכן שלא קם אפילו אחד מהתושבים וזעק כנגד השוד והשבר המתהלכים בריש גלי בראש כל חוצות? הלא גם בגויי